Privacy verklaring

Verantwoordelijkheid

Holland-Wheels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt deze verantwoordelijkheid serieus. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we de gegevens verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben.
Privacy statement

Ons privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Holland-Wheels en de door ons beheerde website(s). Dit Privacy Statement hoort bij onze website(s) zoals aangegeven op www.holland-wheels.com/disclaimer.

Wet- en regelgeving

Holland-Wheels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het verwerken van aanvragen en het financieren van toegekende aanvragen. Ook kunnen we persoonsgegevens gebruiken voor het optimaliseren van onze dienstverlening en het verder verspreiden van onze boodschap. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële- en fiscale verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij gegevens van aanvragers en begunstigden niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Holland-Wheels bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Rechten als het gaat om persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Wij zullen een dergelijk verzoek in behandeling nemen en er zijn situaties denkbaar waarin wij het verzoek zullen weigeren bijvoorbeeld als de rechten van derden zwaarder wegen. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek schriftelijk afwijzen zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Holland-Wheels omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Holland-Wheels
Koppelstraat 2
7391 AK Twello
E-mail:

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Versie januari 2022