Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordende hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
  1. Holland-Wheels de gebruiker van de algemene voorwaarden: Holland-Wheels bv gevestigd aan de Koppelstraat 2 te Twello ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 80001645
  2. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de klant en Holland-Wheels
  3. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Holland-Wheels een overeenkomst aangaat.
  4. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs of beroepsactiviteiten vallen
  5. Fiets: de eclectische fiets die door Holland-Wheels geleverd wordt.
  6. Vestiging: de fysieke verkoopruimte van Holland-Wheels waar de klant een bestelling bij Holland-Wheels kan plaatsen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Holland-Wheels en de klant
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend indien zij schriftelijk door Holland-Wheels zijn bevestigd
 3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat via de email met de klant gecommuniceerd wordt.
 4. Indien een of meer van de bepalingen deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Holland-Wheels vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen
 5. Holland-Wheels heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen . Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand:
  1. nadat de klant de digitale overeenkomst heeft ondertekend . Holland-Wheels verstrekt de klant via de email een afschrift van de overeenkomst, dan wel
  2. nadat de klant in onze vestiging de papieren kooporder heeft ondertekend. De klant ontvangt een kopie van de getekende kooporder.
  3. De overeenkomst die in onze vestiging tot stand is gekomen kan niet geannuleerd worden, zie. Zie ook artikel 8.13

 

Artikel 4. Gebruik van de fiets

 1. De fiets is gebouwd om gebruikt te worden op een openbare en verharde weg
 2. Na constatering van een gebrek aan de fiets, mag de fiets niet meer gebruikt worden, tenzij er sprake is van een dermate klein gebrek, dat het gebruik van de fiets geen risico voor gevaar of ongelukken met zich mee kan brengen.

 

Artikel 5. Klachten

 1. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Holland-Wheels Koppelstraat 2 te Twello. Of per email aan info@holland-wheels.com te worden gericht. Holland-Wheels streeft ernaar binnen 14 dagen een eerste inhoudelijke reactie te geven.
 2. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt zal Holland-Wheels de klant hierover binnen redelijke termijn berichten met een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

 

Artikel 6. Betaling

  1. Facturatie geschied vooraf dan wel indien dit nadrukkelijk door partijen is overeengekomen.

In termijnen

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6.119a BW verschuldigd, indiende klant een consument is dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6.119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 100,00 Bij de klant zijnde consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten
 2. Ieder betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom
 3. Aanbetalingen worden nimmer terug betaald Holland-Wheels behoud zich het recht bij annulering van de order van het volledige overeengekomen bedrag te vorderen

 

Artikel 7. Levering

 1. Onder leveringstermijn wordt verstaan die in de overeenkomst vermelde termijn. Deze leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overgekomen
 2. Indien Holland-Wheels de fiets niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren dan stelt Holland-Wheels de klant daarvan op de hoogte en dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt dan betaald Holland-Wheels de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding
 3. Bij het niet meer kunnen leveren van de overeengekomen fiets is Holland-Wheels verplicht mits Holland-Wheels redelijkerwijs aan deze verplichting kan voldoen ,gelijkwaardige alternatieven aan te bieden c.q. te leveren. Dit wordt in overleg met de klant vastgesteld.
 4. Het risico van de fiets gaat over op de klant op het moment dat de klant de fiets in ontvangst heeft genomen

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Indien een overeenkomst buiten de vestiging van Holland-Wheels plaatsvind heeft de klant zijnde een consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Holland-Wheels heeft ontvangen. Aan de klant wordt op verzoek het modelformulier voor herroeping verstrekt.
 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel in 8.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met de fiets de klant heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst een testrit op een demo fiets gemaakt die gelijk is aan de fiets die de klant is geleverd.Wil de klant een beroep doen op zijn herroepingsrecht dan mag de klant de fiets enkel hebben bekeken zoals dat over het algemeen is toegestaan in een fietswinkel en dan is het de klant uitdrukkelijk niet toegestaan met de fiets op de openbare weg gefietst te hebben.
 3. Wil de klant gebruik maken van van zijn herroepingsrecht dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Hollan-Wheels kenbaar te maken. De klant kan het modelformulier herroeping gebruiken indien hij de overeenkomst wil wil ontbinden.
 4. Indien de klant op elektronische wijze aan Holland-Wheels kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht dan stuurt Holland-Wheels na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
 5. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht ,dient de klant de fiets binnen 14dagen naar Holland-Wheels terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking
 6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbind, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van de fiets voor rekening klant.
 7. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
 8. Maakt de klant gebruik van zijn herroepingsrecht en blijkt
  1. uit de kilometerstand van de fiets dat de klant de fiets in strijd met artikel8.2 gebruikt heeft
  2. dat de fiets beschadigd
  3. de fiets incompleet is dan wordt de schade in mindering gebracht op het bedrag dat Holland-Wheels overeenkomstig artikel 8.10 aan de klant terug betaald
 9. Is er sprake van artikel 8.8 sub a.dan kan Holland-Wheels de geretourneerde fiets enkel als tweedehands fiets verkopen en wordt de schade die Holland-Wheels heeft geleden als volgt berekend. De prijs die aan de klant in rekening is gebracht voor de fiets minus de door Holland-Wheels te bepalen tweedehands verkoopprijs van de fiets
 10. Holland-Wheels zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat Holland-Wheels de fiets heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren

 

Artikel 9. Conformiteit/Keuren/Garantie

 1. Holland-Wheels staat ervoor in dat de geleverde fiets voldoet aan de overeenkomst ,de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheden de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 2. De klant is verplicht terstond bij ontvangst te (laten)onderzoeken of de geleverde fiets aan de overeenkomst beantwoord en desgevraagd een verklaring te ondertekenen omtrent de staat waarin de fiets is ontvangen
 3. Gebreken aan de fiets die aantoonbaar op een materiaal en/of productiefout terug te voeren zijn,worden door Holland-Wheels kosteloos hersteld ,indien de gebreken tijdig na constateringen van bij Holland-Wheels worden gemeld.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is, gelden voor geleverde nieuwe fietsen de volgende garanties. 5 jaar op het frame 2 jaar op de voorvork (met vering) 2jaar op het aandrijfsysteem 2 jaar op het accupakket (mits voldaan wordt aan de bewaar/gebruik en laadinstructie) 2 jaar op de bedieningsunit en 2 jaar op de overige onderdelen uitgezonderd die aan slijtage onderhevig zijn. De beslissing of een bepaald onderdeel van de fiets onder garantie valt ligt bij Holland-Wheels
 5. De garanties zoals omschreven in artikel 9.4 vangen aan op het moment van levering van de fiets
 6. De garanties zoals omschreven in artikel 9.4 zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en vervallen bij eigendomsoverdracht van de fiets. Dit betekent dat indien de klant de fiets verkoopt, de garanties niet overgaan op de partij die de fiets van de klant gekocht heeft.
 7. De garantieclaim wordt door Holland-Wheels niet geaccepteerd indien gebreken aan de fiets zijn veroorzaakt door: a. normale slijtage; b. het door de klant niet (voldoende) zorgdragend voor juist en regelmatig onderhoud conform de geldende voorschriften, een exemplaar daarvan is aan de klant bij aflevering overhandigd; c. scherpe voorwerpen, huisdieren, ongevallen of slippen; d. van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, wegomstandigheden, strooizout en steenslag; e. gebruik van de fiets in strijd met het doel waarvoor de fiets gebouwd is, met de gebruiksinstructies of met de gebruikshandleiding en de technische specificaties; f. reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die door Holland-Wheels daartoe niet schriftelijk zijn aangewezen.
 8. Onder de garantie valt niet het vergoeden van kosten voor vervangend vervoer, van reiskosten of van de kosten voor het verplaatsen van de fiets naar de werkplaats waar de reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Indien de klant gebreken aan de fiets zonder de voorafgaande toestemming van Holland-Wheels door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door Holland-Wheels vergoed.
 10. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.
 11. Een beroep op de garantie dient schriftelijk dan wel per mail te geschieden tegen overlegging van de koopovereenkomst, betalingsbewijs en garantiebewijs.
 12. Indien een beroep op service voor onderhoud/reparatie wordt gedaan welke niet valt onder de garantievoorwaarden zoals hierboven omschreven, dan zullen de kosten hiervan door de service partner aan de klant in rekening worden gebracht. De klant wordt geadviseerd goede notie te nemen van de gebruikshandleiding om onnodige kosten te voorkomen. Elke opdracht aan een service partner, anders dan door Holland-Wheels geaccordeerde garantie werkzaamheden, valt uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Holland-Wheels.
 13. De klant heeft de plicht schade aan de fiets te beperken en heeft, indien nodig, de bewijsplicht.
 14. Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant zijnde een consument op grond van de overeenkomst tegenover Holland-Wheels kan doen gelde

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.
 2. Holland-Wheels kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant.
 3. Holland-Wheels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Holland-Wheels is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de door Holland-Wheels geleverde fiets, sluit Holland-Wheels iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 5. Holland-Wheels is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de fiets, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor de fiets gebouwd is.
 6. Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. Holland-Wheels is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de fiets. Holland-Wheels is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de fiets, tenzij Holland-Wheels op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met de fiets. Het gebruik van de fiets is geheel voor risico van de klant.
 7. Holland-Wheels kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant de geleverde fiets niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.
 8. Holland-Wheels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder omzetverlies, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, opgelegde boetes en vertragingsschade.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Holland-Wheels vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Holland-Wheels kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Holland-Wheels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Holland-Wheels door haar leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Holland-Wheels of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Holland-Wheels, van haar leverancier of van het door Holland-Wheels ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. In geval van overmacht is Holland-Wheels niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Holland-Wheels als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 3. Indien Holland-Wheels wegens overmacht de fiets niet tijdig kan leveren, dan stelt Holland-Wheels de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf

 1. De geleverde en nog te leveren fiets blijft uitsluitend eigendom van Holland-Wheels, totdat alle vorderingen die Holland-Wheels op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de fiets niet op de klant is overgegaan, mag de klant de fiets niet: a. verpanden; b. aan derden enig ander recht daarop verlenen; c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. De klant verplicht zich op eerste verzoek van Holland-Wheels mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van de fietsen op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
 4. De klant is verplicht de fiets die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Holland-Wheels te bewaren. De klant dient steeds al te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Holland-Wheels veilig te stellen.
 5. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Holland-Wheels niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Holland-Wheels gerechtigd de fiets, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Holland-Wheels op volledige schadevergoeding.
 6. Indien Holland-Wheels gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Holland-Wheels toegang te verlenen tot de locatie waar de fiets van Holland-Wheels zich bevindt.
 7. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Holland-Wheels.
 8. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Holland-Wheels toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Holland-Wheels verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de klant en Holland-Wheels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Holland-Wheels gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Holland-Wheels zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 15. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Holland Wheels B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de website van Holland Wheels B.V. zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.